Operacija: »MODULI SG – ponovni zagon«

eu

Podjetje MODULI SG d.o.o. je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19 in za operacijo: »MODULI SG – ponovni zagon« pridobilo sofinanciranje v višini 74.467,33 EUR.

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja.

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in  materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo. Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v  obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilji javnega razpisa so:

  • zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih, 
  • polno delovanje podjetij,
  • ohranjanje delovnih mest.

S cilji javnega razpisa bosta zasledovana kazalnika učinka operativnega programa »število podjetij, ki prejmejo podporo« in »število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva.« Sredstva EU so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)